ČO TVORÍ ZÁKLADNÚ DOKUMENTÁCIU ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU?

10/11/2017

Základnú dokumentáciu tvoria:

  • Posudky o riziku a prevádzkové poriadky faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú za zamestnanci vystavení
  • Protokoly z vykonaných objektivizácii (ak sa vykonali)
  • Záznam z posúdenia zdravotných rizík pracoviska (nie starší ako 18 mesiacov)
  • Kategorizácia prác
  • Evidencia zamestnancov podľa faktorov práce a prac. prostredia
  • Oznámenie pre príslušný orgán verejného zdravotníctva o údajoch z evidencie zamestnancov (prvý krát do 15.01.2019)
  • Lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • Rozhodnutia, stanoviska orgánov na ochranu zdravia (RÚVZ) o uvedení priestorov do prevádzky alebo schválení prevádzkových poriadkov