Novela vyhlášky o zaraďovaní prác do kategórii

01/04/2018

Od 1.4. je účinná novela vyhlášky, ktorá mení podmienky zaraďovania prác do kategórii.  Vyhláška zmenila a upravila podmienky pre zaraďovanie zamestnancov do kategórii prác. 

91 V Y H L Á Š K A Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov