Vážený návštevník stránky vitajte! 
Som rád, že ste ma navštívili.

Aktualita 21.07.2020 Zmena zákona NRSR č. 355/2007 Z.z.

hlavné zmeny:

1 posúdenie zdravotného rizika pri vykonávaní prác v druhej kategórii sa zmenilo z 18 do 24 mesiacov.

2 povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb sa zmiernili (obmedzenie žiadostí pre uvádzanie priestorov do prevádzky pre vybrané typy pracovísk a nahradenie oznamovacou formou bez poplatku).

3 fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.

4 zrušenie oznamovania elektronickej kategórie práce č. 2 (evidenciu si vedie zamestnávateľ, ale nezasiela ju)

Osobne vykonávam kompletné služby pre zamestnávateľov zabezpečenie PZS - zdravotného dohľadu, ktoré pozostáva z činností:

 • hodnotenie pracovísk a prác, pracovných podmienok a jednotlivých zdravotných rizík,
 • vypracovanie dokumentácie
 • kategorizovanie prác a pracovných činností,
 • vypracovanie písomného záznamu posúdení rizika
 • posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov
 • záznamov z výsledku posúdenia, návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky, odborných stanovísk
 • skríningové merania: osvetlenia, mikroklimatických podmienok, teploty, vlhkosti, prúdenia vzduchu,
 • poskytovanie poradenstva z oblasti ochrany zdravia zamestnancov: predchádzania vzniku chorôb z povolania, ergonómie pracoviska, zlepšovania pracovných podmienok, legislatívy,
 • výchovu a oboznamovanie zamestnancov,
 • zastupovanie spoločností pri komunikácii s orgánmi na ochranu zdravia- RÚVZ,
 • zabezpečovanie akreditovaných meraní faktorov pracovného prostredia,
 • vyhodnocovanie protokolov z meraní,
 • spolupráca s BTS, ABT a BT a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Moje výhody a dôvody prečo si vybrať poskytovanie služby mnou ako verejným zdravotníkom

 1. všetky činnosti vykonávam osobne
 2. nie je potreba platiť mesačné paušálne platby
 3. v zmysle novely zákona je možné služby zabezpečiť aj jednorázovo formou objednávky bez potreby zmluvného vzťahu
 4. dodržiavam ochranu osobných údajov (GDPR) a nie je nutné mi poskytovať: mená, priezviska, adresy a dátumy narodení vašich zamestnancov
 5. odbornosť a skúsenosti s hodnoteniami všetkých zdravotných rizík (odvetví)
 6. pôsobnosť v rámci celého územia SR Žilina, Bratislava, Čadca, Banská Bystrica, Trenčín, Poprad, Galanta, Bytča, Ružomberok, Prievidza, Martin, Prešov, Púchov, Nitra, Trnava, Námestovo, Topoľčany a iné lokality
 7. vykonávam hodnotenia sieťových prevádzok
 8. prehľadná dokumentácia v elektronickej aj papierovej forme
 9. garantujem férovú a rozumnú cenu
 10. individuálny prístup a správne poradenstvo pre zamestnávateľa

Aktualita 13.12.2019          Oznamovanie kategórie práce č. 2.

Elektronické oznamovanie počtu zamestnancov a zdravotných rizík so stavom ku 31.12.2019 je potrebné zaslať elektronicky od 01.01.2020 do 28.02.2020 podľa pokynov ÚVZ SR. Pre klientov pripravujem podklady.

Zmena 1.8.2019 Vyhláška 227 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júna 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Zmena 1.8.2019 Vyhláška 220 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júna 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Aktualita 18.12.2018          Elektronické oznamovanie kategórie práce 2.  Podrobné info a vzor evidencie

Aktualita 01.06.2018

V sekcii na stiahnutie nájdete nový vzor lekárskeho posudku vo formáte PDF- do ktorého si ľahko doplníte vaše údaje.

Aktualita 02.04.2018 

Zmena vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov. 

Táto novela vyhlášky výrazne mení zaraďovanie zamestnancov do kategórii prác.

Aktualita 26.01.2018

V sekcii Podrobnejšie nájdete na stiahnutie vzor označenia Zákazu fajčenia na pracovisku aj s kontaktami na kontrolné orgány. Dokument je vo worde tak si ho môžete stiahnuť a upraviť.

Aktualita 22.01.2018

V sekcii Podrobnejšie nájdete na stiahnutie vzor evidencie zamestnancov v zmysle novely zákona.

Aktuality 19.10.2017

Schválená zmena zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia s účinnosťou od 1.12.2017 a od 1.7.2018.

Hlavné zmeny pre zamestnávateľov od 1.12.2017

 • ruší sa možnosť zabezpečenia služieb PZS pre prvú a druhú kategóriu prác bezpečnostným alebo autorizovaným technikom, 
 • posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie zabezpečiť najmenej raz za 18 mesiacov, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,
 • oznámiť každoročne do 15. januára (najskôr ku 15.1.2019) v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie ,
 • zmeny vo vedení dokumentácie zamestnancov,
 • zmeny v obsahu lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Mgr. Libor Pizúr - HSE

Verejný zdravotník
Pracovná zdravotná služba

Činnosti vykonávam na základe evidencie ÚVZ SR o vykonávaní Dohľadu nad pracovnými podmienkami č. OPPL/8117/2017 pre 1. a 2. kategóriu prác.

Informačný mailing

Ak Vás zaujímajú novinky z oblasti zdravotného dohľadu zanechajte kontakte informácie cez formulár.