Vážený návštevník 
 vitajte! 

PZS V ROKU 2024 - čo čaká zamestnávateľa?

-  očakávané zmeny v posudzovaní  fyzickej záťaže - ručnej manipulácie s bremenami

Aktuality 15.09.2022

Ručná manipulácia s bremenami u zamestnancov vo veku nad 61 rokov.

Vážení zamestnávatelia ak u vás pracujú  zamestnanci nad 61 rokov života je potrebné vykonať opatrenia v zmysle ochrany zdravia zamestnancov -maximálne hmotnostné limity bremien.

Aktualita  13.01.2021

Elektronické oznamovanie kategórie práce č. 2 na ÚVZ SR je zrušené a nie je potrebné ho zasielať do 15.01. mailom alebo cez Slovensko.  

Zostala povinnosť vedenia tejto agendy u zamestnávateľa. 

Pre klientov som evidenciu prirpavil.

Zmena zákona NRSR č. 355/2007 Z.z.

hlavné zmeny:

1 posúdenie zdravotného rizika pri vykonávaní prác v druhej kategórii sa zmenilo z 18 do 24 mesiacov.

2 povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb sa zmiernili (obmedzenie žiadostí pre uvádzanie priestorov do prevádzky pre vybrané typy pracovísk a nahradenie oznamovacou formou bez poplatku).

3 fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.

4 zrušenie oznamovania elektronickej kategórie práce č. 2 (evidenciu si vedie zamestnávateľ, ale nezasiela ju)


Osobne vykonávam kompletné služby pre zamestnávateľov zabezpečenie PZS - zdravotného dohľadu, ktoré pozostáva z činností:

 • hodnotenie pracovísk a prác, pracovných podmienok a jednotlivých zdravotných rizík,
 • vypracovanie dokumentácie
 • kategorizovanie prác a pracovných činností,
 • vypracovanie písomného záznamu posúdení rizika
 • posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov
 • záznamov z výsledku posúdenia, návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky, odborných stanovísk
 • skríningové merania: osvetlenia, mikroklimatických podmienok, teploty, vlhkosti, prúdenia vzduchu,
 • poskytovanie poradenstva z oblasti ochrany zdravia zamestnancov: predchádzania vzniku chorôb z povolania, ergonómie pracoviska, zlepšovania pracovných podmienok, legislatívy,
 • výchovu a oboznamovanie zamestnancov,
 • zastupovanie spoločností pri komunikácii s orgánmi na ochranu zdravia- RÚVZ,
 • zabezpečovanie akreditovaných meraní faktorov pracovného prostredia,
 • vyhodnocovanie protokolov z meraní,
 • spolupráca s BTS, ABT a BT a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Moje výhody a dôvody prečo si vybrať poskytovanie služby mnou ako verejným zdravotníkom

 1. všetky činnosti vykonávam osobne
 2. nie je potreba platiť mesačné paušálne platby
 3. v zmysle novely zákona je možné služby zabezpečiť aj jednorázovo formou objednávky bez potreby zmluvného vzťahu
 4. dodržiavam ochranu osobných údajov (GDPR) a nie je nutné mi poskytovať: mená, priezviska, adresy a dátumy narodení vašich zamestnancov
 5. odbornosť a skúsenosti s hodnoteniami všetkých zdravotných rizík (odvetví)
 6. pôsobnosť v rámci celého územia SR Žilina, Bratislava, Čadca, Banská Bystrica, Trenčín, Poprad, Galanta, Bytča, Ružomberok, Prievidza, Martin, Prešov, Púchov, Nitra, Trnava, Námestovo, Topoľčany a iné lokality
 7. vykonávam hodnotenia sieťových prevádzok
 8. prehľadná dokumentácia v elektronickej aj papierovej forme
 9. garantujem férovú a rozumnú cenu
 10. individuálny prístup a správne poradenstvo pre zamestnávateľa

Mgr. Libor Pizúr - HSE

Verejný zdravotník
Pracovná zdravotná služba

Činnosti vykonávam na základe evidencie ÚVZ SR o vykonávaní Dohľadu nad pracovnými podmienkami č. OPPL/8117/2017 pre 1. a 2. kategóriu prác.

https://www.zdravotnydohlad.sk/