Ako sa dá služba zabezpečiť a ako prebieha?

 1. Pre spracovanie požiadavky- cenovej ponuky použite prosím formulár na stránke. Potrebné je uviesť lokalitu pracoviska, charakter práce, počet pracovných pozícii. 
 2. Služba sa vykonáva na základe objednávky alebo pri väčších organizáciach na základe zmluvy.
 3. S klientom sa dohodne termín hodnotenia pracoviska a prác. Na stretnutí sa vysvetlí postup a náplň služby.
 4. Výsledkom je správa a plán opatrení. Vykonáva sa oboznamovanie pre zamestnancov, podľa charakteru pracoviska a prác sa realizujú ďalšie činnosti.
 5. Kontinuálne poskytovanie poradenstva pre zamestnávateľa.
 6. Cieľom je predchádzanie vzniku chorôb z povolania ,,prevencia,, zdravia zamestnancov s ohľadom na charakter vykonávaných prác.

Odbornosť, flexibilita a rozumná cena, pôsobnosť SR

 • Hodnotenie zdravotných rizík (pracovísk a prác)
 • Vypracovanie KOMPLETNEJ DOKUMENTÁCIE PZS
 • Prehľadná dokumentácia aj v elektronickej forme
 • Poradenstvo
 • Oboznamovanie zamestnancov
 • Včasné informovanie o legislatívnych zmenách
 • Vypracovanie písomného záznamu posúdení rizika
 • Súčinnosť pre zamestnávateľa pri výkone kontrolných činností RÚVZ (uvádzanie priestorov do prevádzky, štátny zdravotný dozor, šetrenie chorôb z povolania)
 • Zabezpečovanie objektivizácii faktorov práce a prac. prostredia
 • Skríningové merania osvetlenia, mikroklimatických podmienok
 • Hodnotenie fyzickej záťaže, ručnej manipulácie s bremenami
 • Spolupráca s lekármi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  a s BT a ABT.
 • Služby poskytujem výhodne bez potreby platenia paušálnych poplatok a podľa veľkosti a požiadavky klienta aj jednorázovo bez nutnosti zabezpečenia zmluvného vzťahu objednávkou
 • pre spracovanie PZS dokumentácie nepotrebujem osobné údaje vašich zamestnancov