Ponuka služieb

Osobne zabezpečujem pracovnú zdravotnú službu pre 1. a 2. kategóriu prác. 

Ponuka mojich služieb

Celoslovenská pôsobnosť, odbornosť, flexibilita a rozumná cena

 • Hodnotenie zdravotných rizík (pracovísk a prác)
 • Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov
 • Vypracovanie kategorizácie prác
 • Poradenstvo
 • Oboznamovanie zamestnancov
 • Včasné informovanie o legislatívnych zmenách
 • Prehľadná dokumentácia aj v elektronickej forme, on line
 • Vypracovanie písomného záznamu posúdení rizika
 • Súčinnosť pre zamestnávateľa pri výkone kontrolných činností RÚVZ (uvádzanie priestorov do prevádzky, štátny zdravotný dozor, šetrenie chorôb z povolania)
 • Zabezpečovanie objektivizácii faktorov práce a prac. prostredia
 • Skríningové merania osvetlenia, miktorklimatických podmienok
 • Hodnotenie fyzickej záťaže, ručnej manipulácie s bremenami
 • Spolupráca s lekármi a ABT
 • Služby poskytujem výhodne bez potreby platenia paušálnych poplatok a podľa veľkosti a požiadavky klienta aj jednorázovo bez nutnosti zabezpečenia zmluvného vzťahu
 • pre spracovanie PZS dokumentácie nepotrebujem osobné údaje vaších zamestnancov

Povinnosti  zamestnávateľa

Pozor, opäť zmeny v povinnostiach od 1.12.2017 a od 1.4.2018 !

V sekcii na stiahnutie nájdete aktuálne povinnosti zamestnávateľa. V prípade otázok ma  kontaktujte, vysvetlím a poradím.

Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ

 • Zabezpečiť prehodnotenie zdravotných rizík odborne spôsobilou osobou pre kategóriu č. 2  minimálne 1x za 18  mesiacov
 • Mať spracovanú  DOKUMENTÁCIU PZS:
 • 1. Kategorizácia prác
 • 2. Písomná správa z posúdenia zdravotných rizík (pre kategóriu č. 2 nie staršia  ako 18 mesiacov.
 • 3. Posudky o zdravotných rizikách ( ktoré sa vyskytujú napr. hluk, fyzická  záťaž, psychická pracovná záťaž, biologické faktory... )
 • 4. Prevádzkové poriadky (ak je potreba napr. chemické faktory)
 • 5. Iná dokumentácia podľa charakteru práce
 • Viesť evidenciu zamestnancov podľa ustanovení zákona o verejnom zdraví (vzor na stiahnutie)
 • Oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov  vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie
 • Zabezpečovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov - lekárske prehliadky vo vzťahu ku práci
 • zabezpečiť uvedenie priestorov do prevádzky (žiadosť na príslušný RÚVZ) 
 • + iné špecifické povinnosti.