Aktuality

PZS v ROKU 2024

1 posúdenie zdravotného rizika pri vykonávaní prác v druhej kategórii sa sa vykonáva 1x24 mesiacov

2 povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb sa zmiernili (obmedzenie žiadostí pre uvádzanie priestorov do prevádzky pre vybrané typy pracovísk a nahradenie oznamovacou formou bez poplatku).

3 fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.

4 zrušenie oznamovania elektronickej kategórie práce č. 2 (evidenciu si vedie zamestnávateľ, ale nezasiela ju)