Ste zamestnávateľ? 

Výber základných povinností zamestnávateľa ktoré Vás čakajú a ktoré pre Vás ako poskytovateľ môžem realizovať.

1. Zabezpečiť posúdenie zdravotných rizík (zdravotný dohľad, PZS)

Zabezpečiť prehodnotenie zdravotných rizík na pracoviskách kde vykonávajú prácu vaši zamestnanci. Zdravotný dohľad pozostáva z posúdenia pracoviska a prác, ktoré sa vykonávaná na základe fyzickej obhliadky a je základnou metódou pre zistenie miery zdravotných rizík a pre tvorbu kategorizácie prác a následnych rozsahov lekárskych prehliadok vo vzťahu ku práci. Hodnotenie sa vykonáva pri prácach v kategórii č. 2. minimálne 1 x za 24 mesiacov. Pri kategórii práce č. 1. nie je stanovená periodicita hodnotenia. 

Hodnotenie zdravotných rizík pozostáva z jednotlivých činností- ktorých výstup je pre zamestnávateľa a pre  zamestnancov:

  • 1. Kategorizácia prác
  • 2. Písomná správa z posúdenia zdravotných rizík (pre kategóriu č. 2 nie staršia ako 24 mesiacov)-
  • 3. Posudky o zdravotných rizikách ( ktoré sa vyskytujú napr. hluk, fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, biologické faktory, chemické faktory)
  • 4. Prevádzkové poriadky (ak je potreba podľa miery rizika napr. chemické faktory, hluk)
  • 5. Iná dokumentácia podľa charakteru pracoviska a prác
  • 6. Evidencia zamestnancov podľa ustanovení zákona  (zamestnávateľ musí evidovať zamestnancov podľa jednotlivých zdravotných rizík)

2. Zabezpečiť preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu ku práci

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu ku práci sa môžu vykonávať cez lekárov zamestnancov na predpísanom tlačive  na základe vypracovanej kategorizácie prác. Zdravotné spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ.

3. Požiadať RÚVZ o uvedenie priestorov do prevádzky/alebo oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov

Pracoviská, kde zamestnanci vykonávajú prácu podliehajú  uvedeniu priestorov do prevádzky alebo  oznámeniu o začatí prevádzkovania priestorov. Schválenie priestorov do prevádzky vystavuje príslušný RÚVZ na základe podanej žiadosti zamestnávateľa. Povinnosť je na zamestnávateľovi. Vzor žiadosti nájde na stránke jednotlivých RÚVZ podľa územnej pôsobnosti napríklad https://www.ruvzza.sk/

4. Evidovať údaje o zamestnancoch vykonávajúcich kategóriu č. 2

Zostáva povinnosť evidovať zamestnancov v druhej kategórii, ale elektronická povinnosť zasielania informácie pre ÚVZ SR bola zrušená.