Ste zamestnávateľ? 

Výber základných povinností zamestnávateľa ktoré Vás čakajú.

1. Zabezpečiť posúdenie zdravotný dohľad  (PZS)

Zabezpečiť prehodnotenie zdravotných rizík na pracoviskách kde vykonávajú prácu vaši zamestnanci. Zdravotný dohľad pozostáva z posúdenia pracoviska a prác, ktoré sa vykonávaná na základe fyzickej obhliadky a je základnou metódou pre zistenie miery zdravotných rizík a pre tvorbu kategorizácie prác. Hodnotenie sa vykonáva pri prácach v kategórii č. 2. minimálne 1 x za 18 mesiacov. Pri kategórii práce č. 1. nie je stanovená periodicita hodnotenia.

Hodnotenie zdravotných rizík pozostáva z posudkov- dokumentov. 

  • 1. Kategorizácia prác
  • 2. Písomná správa z posúdenia zdravotných rizík (pre kategóriu č. 2 nie staršia ako 18 mesiacov.
  • 3. Posudky o zdravotných rizikách ( ktoré sa vyskytujú napr. hluk, fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, biologické faktory, chemické faktory)
  • 4. Prevádzkové poriadky (ak je potreba napr. chemické faktory, hluk)
  • 5. Iná dokumentácia podľa charakteru pracoviska a prác
  • 6. Evidencia zamestnancov podľa ustanovení zákona  (vzor na stiahnutie na mojej stránke)

2. Zabezpečiť preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu ku práci

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu ku práci sa môžu vykonávať cez lekárov zamestnancov na predpísanom tlačive  na základe vypracovanej kategorizácie prác. Zdravotné spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ.

3. Požiadať RÚVZ o uvedenie priestorov do prevádzky

Pracoviská, kde zamestnanci vykonávajú prácu podliehajú  uvedeniu priestorov do prevádzky. Schválenie priestorov do prevádzky vystavuje príušný RÚVZ na základe podanej žiadosti zamestnávateľa. Je jedno či sa jedná o administratívnu prevádzku, výrobu, predajňu potravín, taktiež je jedno či sa jedná o priestor, ktorý je v zamestnávateľ vlastní, alebo je v prenájme. Povinnosť je na zamestnávateľovi. Vzor žiadosti nájde na stránke jednotlivých RÚVZ podľa územnej pôsobnosti napríklad https://www.ruvzza.sk/

4. Oznámiť elektronicky údaje ÚVZ SR o zamestnancoch vykonávajúcich kategóriu č. 2

Oznamovanie sa vykonáva elektronicky cez formulár. Každoročne do 15.01. príslušného roka. Aktuálne je potrebné zaslať oznamovanie. Termín je predĺžený od 01.01.2020 do 28.02.2020 so stavom ku 31.12.2019