Ste zamestnávateľ? 

Výber základných povinností, ktoré Vás čakajú

Zabezpečiť zdravotný dohľad

Zdravotný dohľad pozostáva z posúdenia pracoviska a prác, ktoré sa vykonávaná na základe fyzickej obhliadky a je základnou metódou pre zistenie miery zdravotných rizík a pre tvorbu kategorizácie prác.

Zabezpečiť prehodnotenie zdravotných rizík na pracoviskách kde sa vykonáva práca zaradená v kategórii. 2 s sa vykonáva minimálne 1x za 18 mesiacov. Pri kategórii práce 1. nie je stanovená periodicita

Zabezpečiť preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu ku práci

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu ku práci sa vykonávajú cez lekárov zamestnancov na predpísanom tlačive  na základe vypracovanej kategorizácie prác

Uvedenie priestorov do prevádzky od RÚVZ 

Pracoviská, kde zamestnanci vykonávajú prácu podliehajú  uvedeniu priestorov do prevádzky. Schválenie priestorov do prevádzky vystavuje príušný RÚVZ na základe podanej žiadosti zamestnávateľa. Je jedno či sa jedná o administratívnu prevádzku, výrobu, predajňu potravín, takžiež je jedno či sa jedná o priestor, ktorý je v prenájme. Povinnosť je na zamestnávateľovi. Vzor žiadosti nájde na stránke každého RÚVZ napríklad https://www.ruvzza.sk/


  • Mať spracovanú aktuálnu DOKUMENTÁCIU PZS:
  • 1. Kategorizácia prác
  • 2. Písomná správa z posúdenia zdravotných rizík (pre kategóriu č. 2 nie staršia ako 18 mesiacov.
  • 3. Posudky o zdravotných rizikách ( ktoré sa vyskytujú napr. hluk, fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, biologické faktory... )
  • 4. Prevádzkové poriadky (ak je potreba napr. chemické faktory)
  • 5. Iná dokumentácia podľa charakteru práce
  • 6. Viesť evidenciu zamestnancov podľa ustanovení zákona o verejnom zdraví (vzor na stiahnutie)
  • 7. Oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie